Jablonovce, záhadná stavba na Hajbovom vrchu ,544 m n.m.