Choď na obsah Choď na menu
 


Voľby

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

 

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú

v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

III

Právo byť volený

Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

Ÿ výkon trestu odňatia slobody,

Ÿ právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

Ÿ pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Spôsob hlasovania

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov
je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta) a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta).

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

 

 

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného (mestského alebo miestneho) zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)

Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora mesta alebo starostu mestskej časti) môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta).

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

 

Ďalšie potrebné informácie nájdete na stránke:

http://www.minv.sk/?volby-oso2018

 

Oznámenie počtu obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí

/file/223/oznamenie-poctu-obyvatelov-ku-dnu-vyhlasenia-volieb-do-organov-samospravy-obci.pdf

Zverejnené: 19.07.2018

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí

/file/224/oznamenie-o-urceni-poctu-poslancov-a-o-utvoreni-volebneho-obvodu-pre-volby-do-organov-samospravy-obci.pdf

Zverejnené: 19.07.2018

Rozhodnutie starostu obce Jabloňovce k organizačno-technickému zabezpečeniu volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia dňa 10. novembra 2018

/file/231/harmonogram-organizacno-technickeho-zabezpecenia.pdf

Zverejnené: 30.08.2018

Oznámenie o vymenovaní zapisovateľky miestnej volebnej komisie

                  /file/232/oznamenie-o-vymenovani-zapisovatelky-miestnej-volebnej-komisie.pdf

Zverejnené: 30.08.2018

Oznámenie o doručovaní oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

/file/233/oznamenie-o-dorucovani-oznamenia-o-delegovani-clena-a-nahradnika-do-okrskovej-volebnej-komisie.pdf

Zverejnené: 30.08.2018

 

 

 
 
 
 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017


Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 166/2017 Z. z.

vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania

na sobotu  4. novembra 2017. 

Právo voliť

     Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši
18 rokov veku, a ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“).

Prekážkou práva voliť je
- zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,
- výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu.

Právo byť volený

     Za poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý má trvalý pobyt v obci alebo
vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

     Za predsedu samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý najneskôr v deň konania volieb
dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je
- výkon trestu odňatia slobody,
- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

E-mailová adresa pre doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie http://obecjablonovce@gmail.com.

 

 

Nové voľby do orgánov samosprávy obcí 2017

Výsledky volieb

     Dňa 08. apríla 2017 sa uskutočnili v našej obci nové voľby do orgánov samosprávy obcí. Občania volili 1 poslanca do obecného zastupiteľstva.


Do zoznamu voličov v jednom volebnom okrsku bolo zapísaných 172 voličov.
Volieb sa zúčastnilo 34 voličov t.j. 19,77 %.

Za poslanca obecného zastupiteľstva obce Jabloňovce bola

s počtom hlasov 34 zvolená Magdaléna Hajdamárová, nezávislá kandidátka.

 

V Jabloňovciach, 10. 04. 2017                                              Zuzana Výbochová

                                                                                              zapisovateľka MVK

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 304/2016 Z. z. a rozhodnutím č. 349/2016 Z. z. vyhlásil nové voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 8. apríla 2017.

     Podľa § 219 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „volebný zákon“) volebné komisie zriadené pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2014 plnia funkcie podľa doterajších predpisov do vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018.

     Podľa § 219 ods. 3 volebného zákona, ak vznikne potreba konať voľby do orgánov územnej samosprávy v prebiehajúcom volebnom období, vykonajú sa tieto voľby podľa doterajších predpisov.

     Teda v prípade, ak v prebiehajúcom volebnom období vznikne potreba konať nové voľby do orgánov samosprávy obcí, vykonajú sa tieto podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov.

Podľa prílohy č. 1 rozhodnutia predsedu NRSR č. 304/2016 Z.z. sa v našej obci Jabloňovce bude voliť poslanec ( volebný obvod Levice, Nitriansky kraj).

Informácie pre voliča

  Volič je povinný preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti. Po preukázaní totožnosti a po zázname v zozname voličov dostane volič vo volebnej miestnosti od okrskovej volebnej komisie prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce alebo mesta a dva hlasovacie lístky. Hlasovací lístok pre voľby starostu obce, v meste primátora a hlasovací lístok pre voľby poslancov obecného, v meste mestského zastupiteľstva.

    Po prevzatí obálky a hlasovacích lístkov vstúpi volič do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, t.j. na odovzdanie hlasu vybraným kandidátom - zakrúžkovaním ich poradového čísla.

     Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora mesta) zakrúžkuje volič poradové číslo len jedného kandidáta.

      Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného (mestského zastupiteľstva) zakrúžkuje volič poradové čísla jednotlivých kandidátov, avšak najviac u toľkých kandidátov, aký počet poslancov má byť vo volebnom obvode zvolený (údaj je uvedený na hlasovacom lístku).

     V priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby poslancov obecného (v meste mestského) zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce (v meste primátora).

     Volič hlasuje tak, že po opustení priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku do volebnej schránky. Voličovi, ktorý sa neodobral do tohto priestoru, komisia hlasovanie neumožní.

     Volič, ktorý sa nemôže v deň volieb dostaviť do volebnej miestnosti, môže požiadať zo závažných, najmä zdravotných dôvodov okrskovú volebnú komisiu (v ktorej zozname voličov je zapísaný) o hlasovanie mimo volebnej miestnosti. V takom prípade okrsková volebná komisia vyšle k voličovi dvoch svojich členov s prenosnou volebnou schránkou, hlasovacími lístkami  a obálkou. Volič hlasuje tak, aby sa dodržala tajnosť hlasovania.

     Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre telesnú vadu alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov iného voliča, nie však člena okrskovej volebnej komisie, aby za neho hlasovací lístok podľa jeho pokynov upravil a vložil do obálky.

 

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí majú obyvatelia Slovenskej republiky, ktorí majú v obci, v mestskej časti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislave alebo v mestskej časti mesta Košice trvalý pobyt a najneskôr v deň volieb dovŕšia 18 rokov veku.

Prekážkou vo výkone volebného práva je
- zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany zdravia ľudí,
- výkon trestu odňatia slobody,
- pozbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti na právne úkony.

Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice miestneho zastupiteľstva môže byť zvolený volič, ktorý nevykonáva trest odňatia slobody, nie je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony nie je obmedzená.

Ústavný súd Slovenskej republiky svojím uznesením sp. zn. PL. ÚS 4/95 z 27. januára 1995 konštatoval, že nezávislý kandidát môže kandidovať ako na funkciu poslanca obecného zastupiteľstva, tak aj na funkciu starostu obce na základe spoločnej petície. Skutočnosť, že podpisy sa zbierajú na podporu oboch kandidatúr, musí byť zrejmá zo záhlavia petície. Petícia na podporu kandidatúry nezávislého kandidáta sa predkladá v jednom rovnopise.

Zverejnenie počtu obyvateľov

/file/161/zverejnenie-poctu-obyvatelov.pdf

Vzory kandidátnych listín

 Pre voľby poslancov obecného (mestského) zastupiteľstva podáva kandidátnu listinu osobitne za každý volebný obvod politická strana, politické hnutie a koalícia (ďalej len „politická strana“) a nezávislý kandidát.

     Politická strana prostredníctvom svojho splnomocnenca a nezávislý kandidát osobne doručia kandidátnu listinu v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej (mestskej) volebnej komisie najneskôr 55 dní predo dňom volieb, t.j. najneskôr 12. februára 2017.

Minimálny počet podpisov voličov podporujúcich kandidatúru nezávislých kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva obce Jabloňovce je 40.

/file/159/vzor-kandidatnej-listiny-politickej-strany-pre-volby-do-obecneho-zastupitelstva.rtf

/file/160/vzor-kandidatnej-listiny-nezavisleho-kandidata-pre-volby-do-obecneho--zastupitelstva.rtf

Doručenie kandidátnych listín

V súvislosti s novými voľbami do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa majú konať 8. apríla 2017 môžu politické strany, politické hnutia, koalície politických strán a politických hnutí, alebo nezávislí kandidáti zákonným spôsobom kandidátne listiny pre voľbu poslanca obecného zastupiteľstva doručiť Zuzane Výbochovej v pracovné dni počas stránkových hodín na: Obecný úrad v Jabloňovciach, Jabloňovce 73, 935 06 Jabloňovce, tel. č. 036/63 48 121, najneskôr však 12. februára 2017 do 24.00 hod. Počas nestránkových hodín je potrebné kontaktovať zapisovateľku miestnej volebnej komisie na tel. č. 0944 633 351.

Vyhlásenie kandidatúry

/file/163/vyhlasenie-kandidatury-poslanci.pdf

Zverejnené: 23.02.2017

 

 

 

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2016
     Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 307/2015 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na

sobotu  5. marca 2016  

Právo voliť

     Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

     Prekážkou práva voliť je
• zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,
• výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu,
• pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Právo byť volený

     Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Prekážkou práva byť volený je
• výkon trestu odňatia slobody,
• právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
• pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

E-mailová adresa pre doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie http://obecjablonovce@gmail.com.

 

 

Voľby do orgánov samospráv obcí 2014

Vážení občania!

     Dňa 15. novembra 2014 sa uskutočnili v našej obci voľby do orgánov samosprávy obcí. Občania volili 5 poslancov do obecného zastupiteľstva a starostu obce.
Do zoznamu voličov v jednom volebnom okrsku bolo zapísaných 178 voličov.
Volieb sa zúčastnilo 124 voličov t.j. 69,66 %.

Na nasledujúce 4 roky bol za starostu obce Jabloňovce

s počtom hlasov 77 zvolení Igor Hindi, nezávislý kandidát.

Kandidáti, ktorí neboli zvolený za starostu obce Jabloňovce:

  1. Rastislav Hajko – nezávislý kandidát          počet hlasov          44

Za poslancov do obecného zastupiteľstva boli zvolení nasledovní kandidáti.

S počtom hlasov        meno a   priezvisko            pol. strana

92                    Pavel Bíro                       nezávislý kandidát
82                    Martin Foltán                  nezávislý kandidát
80                    Mgr. Ľubomír Boldiš      nezávislý kandidát
79                   Juraj Budač                     nezávislý kandidát
52                   Ján Dubovský                  nezávislý kandidát

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov OZ

  1. Rastislav Hajko - nezávislý kandidát                                počet hlasov    51
  2. Daniel Kermiet – nezávislý kandidát                                počet hlasov    41

V Jabloňovciach, 16.11.2014

Zuzana Výbochová

zapisovateľka MVK

 

Zverejnené informácie a povinné dokumenty pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2014

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 191/2014 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 15. novembra 2014.

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí majú obyvatelia Slovenskej republiky, ktorí majú v obci, v mestskej časti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislave alebo v mestskej časti mesta Košice trvalý pobyt a najneskôr v deň volieb dovŕšia 18 rokov veku.

Prekážkou vo výkone volebného práva je
- zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany zdravia ľudí,
- výkon trestu odňatia slobody,
- pozbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti na právne úkony.

Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice miestneho zastupiteľstva môže byť zvolený volič, ktorý nevykonáva trest odňatia slobody, nie je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony nie je obmedzená.

Za starostu obce (primátora), v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice starostu mestskej časti môže byť zvolený volič, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕši 25 rokov veku, má aspoň stredné vzdelanie, nevykonáva trest odňatia slobody, nie je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony nie je obmedzená.

Dve usmernenia k novembrovým komunálnym voľbám
Na OcÚ Jabloňovce boli doručené dve usmernenia týkajúce sa novembrových komunálnych volieb.

Tu je ich znenie: 

Zákon SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov ustanovuje, že na funkciu starostu obce môže kandidovať aj kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva. Ústavný súd Slovenskej republiky svojím uznesením sp. zn. PL. ÚS 4/95 z 27. januára 1995 konštatoval, že nezávislý kandidát môže kandidovať ako na funkciu poslanca obecného zastupiteľstva, tak aj na funkciu starostu obce na základe spoločnej petície. Skutočnosť, že podpisy sa zbierajú na podporu oboch kandidatúr, musí byť zrejmá zo záhlavia petície. Petícia na podporu kandidatúry nezávislého kandidáta sa predkladá v jednom rovnopise.

- Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 10. septembra 2014 rozhodol uznesením o pozastavení účinnosti čl. III a čl. IV zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, týkajúcich sa splnenia podmienky získania aspoň stredného vzdelania ako predpokladu na výkon funkcie starostu obce. Z uvedeného vyplýva, že kandidát na funkciu starostu obce nie je povinný ku kandidátnej listine priložiť doklad osvedčujúci získanie aspoň stredného vzdelania.

 Vymenovanie zapisovateľa: 

- file/70/vymenovanie-zapisovatela-miestnej-volebnej-komisie.jpg

Zverejnenie počtu obyvateľov obce Jabloňovce:

 file/68/zverejnenie-poctu-obyvatelov-obce-jablonovce.jpg

Oznámenie o určení počtu poslancov OZ Jabloňovce pre nasledujúce volebné obdobie:

file/69/oznamenie-o-urceni-poctu-poslancov-oz.jpg

Informácie pre voliča: 

 file/61/informacia-pre-volica.doc 

Podávanie kandidátnych listín:

file/62/podavanie-kandidatnych-listin.doc

Vzory kandidátnych listín:

file/64/vzor-kandidatnej-listiny-polickej-strany-pre-volby-poslancov-obecneho-zastupitelstva.rtf

 

file/65/vzor-kandidatnej-listiny-nezavisleho-kandidata-pre-volby-do-obecneho-zastupitelstva.rtf

 

file/66/vzor-kandidatnej-listiny-polickej-strany-pre-volby-starostu-obce.rtf

 

file/67/vzor-kandidatnej-listiny-nezavisleho-kandidata-pre-volby-starostu-obce.rtf

 Vyhlásenie kandidatúry

 file/72/vyhlasenie-kandidatury-starosta.doc

file/73/vyhlasenie-kandidatury-poslanci.doc