Choď na obsah Choď na menu
 


Úradné oznamy

17. 5. 2012

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Jabloňovce

/file/176/vyhlasenie-volby-hlavneho-kontrolora-obce.pdf

 

Obec Jabloňovce zastúpená starostom obce –

v y h l a s u j e

Obchodnú verejnú súťaž (ďalej len „ OVS “) v zmysle § 9 ods. 1 písm. c), 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nehnuteľný majetok – pozemok a záväzok nájomcu, postaviť na tomto pozemku nájomné byty z vlastných finančných prostriedkov pre obec Jabloňovce.

/file/174/vyhlasenie-obchodnej-verejnej-sutaze.pdf

Zverejnené 08.12.2017

 

Návrh VZN č. 1/2017, ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok pre prevádzkovanie pohrebísk a domov smútku na území obce Jabloňovce

/file/173/vzn-c-1_2017-o-prevadzke-pohrebisk.doc

 

Návrh záverečného účtu Obce Jabloňovce

/file/170/zaverecny-ucet-obce-za-rok-2016.pdf

 

Domáce zabíjačky

Zabíjanie zvierat pre súkromnú domácu spotrebu 

Regionálna veterinárna a potravinová správa ako orgán štátnej správy v zmysle Zákona č. 39/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov o veterinárnej starostlivosti, § 23 zabíjanie zvierat pre súkromnú domácu spotrebu oznamuje, že  v roku 2014 je nariadené v okrese Levice vyšetrovať doma zabité  ošípané na parazitologickú chorobu -  TRICHINELÓZU. 

Táto choroba je prenosnú aj na človeka prostredníctvom konzumácie tepelne neopracovaného mäsa ako sú napr. klobásy.

Vyšetrenia sú nariadené na základe  zistenia pozitívneho nálezu  Trichinella vo vzorke u voľne žijúcej zveri  ( líšky, diviaky) v okr. Levice v roku 2013.

Z uvedeného dôvodu je potrebné DOMÁCU ZABÍJAČKU  nahlásiť najmenej jeden pracovný deň vopred v čase od:

7:30 do 15:30 hod  a to najlepšie:

·        telefonicky na číslo    036 / 6 312 352  
alebo

·        mailom: sekretariat.lv@svps.sk

prípadne   -   písomne na: Regionálna veterinárna a potravinová správa Levice,
                     M.R.Štefánika 24,  934 03 Levice,
                     faxom:   036  / 6224592

V nahlásení je nutné uviesť nasledovné údaje:

·        presná adresa kde sa domáca zabíjačka vykoná ( meno, ulica, číslo, obec )

·        dátum  domácej zabíjačky

·        telefónne číslo ohlasovateľa  (mobil alebo pevná linka)

·        ak je chovateľ registrovaný, tak aj číslo centrálnej evidencie hospodárskych zvierat ( farmárske číslo)  

Odber vzorky

·        ohlasovateľ odoberie vzorky sám

·        vzorka je -  kúsok svalu o veľkosti  5 x 5 cm z bráničných pilierov (odoberá sa z každej  polovice ošípanej)
bránica sa nachádza medzi hrudnou a brušnou časťou tela    -  oddeľuje hrudnú časť dutiny od brušnej časti dutiny,  pričom  KÚSKY  SVALOVINY  KTORÉ  ZOSTALI  NA REBRÁCH      je    VZORKA

·        vzorka sa uskladní v chladničke   (NIE v mrazničke!)

Zber vzoriek   -  bude vykonávať Regionálna veterinárna a potravinová správa

·        každý pondelok na adresách ktoré budú nahlásené, 

·        v prípade, že na uvedenej adrese v pondelok nebude nikto prítomný, je potrebné  pri nahlasovaní uviesť náhradnú adresu, kde sa vzorka vyzdvihne

Náklady na zber a laboratórne vyšetrenie sú hradené zo štátneho rozpočtu a chovateľ bude oboznámený s výsledkom len v prípade zistenia trichinell vo vzorke a to bezodkladne.